Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Undervisning om Jesu tillkommelse
  1. Tess kapitel 3 » 1. Tess kapitel 4 1. Tess kapitel 5»
Tillämpning
Bibeln har en etik, som är i harmoni med skapelsen Om vi lever enligt den, då lever vi i Guds vilja Vi möter här ett område, som är heligt. Genom att vi skall föra Guds skapelse vidare, har det för kommande släktled stor betydelse Ett parförhållande, sådant som Gud instiftade där makarna är varandra trogna är den säkraste platsen för barn att växa upp. ”Det är Guds vilja att ni helgas, att ni avhåller er från otukt”
Det är kärlek – icke lidelser och begär, som skall förena makar och bevara dem i ett liv i helgelse. Gud har icke kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse
Sedan kommer ett påstående. Som har stor tyngd i fråga om etik:
”Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin Helige Ande” Vår Regering och Riksdag har stiftat lagar inom etiken, vilka strider mot Guds bud. Till det hade de intet mandat från Gud. Om olika former av sexuell aktivitet nu är ”lagliga” enligt finsk lag , då har människan fri vilja att leva efter den lagen. Men inför Guds domstol döms de ändå enligt Guds lag.
Jesus ger själv klart besked: ”Om någon hör mina ord och icke håller dem, så dömer icke jag dem. Ty jag har inte kommit för att döma väröden, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har dock en domare över sig: det ord jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen.” (Joh.12:47-48)

Gud har gett människorna fri vilja. Han slår dem inte så snart de viker från den goda vägen Därför är vår värld fylld av all slags orenhet. Det accepteras av människan. Samvetets röst dödas och ”allt är tillåtet”

Men jag våndas när jag tänker på den när böckerna upplåtas (Upp.20:11-15) Då är det för sent att göra bättring. Men dessa, som banat vägen, som går åt fel häll, har ett ansvar inför Gud –särskilt då man leder ungdomen fel.

Gud vill ha Finlands ungdom till himlen! Välsigne Gud var och en som arbetar för att leda dem dit! Men de, som lett dem åt fel håll har ett oerhört ansvar. Det, att de själv har förkastat Gud är dubbelt tragiskt om de drar andra med på den vägen.

Så är också budet: ”Du skall inte begå äktenskapsbrott” ett bevis på Guds kärlek.
Kraften. som gör det möjligt för oss att leva i seger ger oss Jesus. Petrus skriver i sitt
andra brev om en dyrbar tro, tron på Jesus gör oss delaktiga av gudomlig natur!
(2.Petr.1:1-4) Ingen behöver kämpa i egen kraft.
Studiematerial
Detta kapitel börjar med kristen etik – och slutar med att undervisa om församlingens uppryckande. Och det är helt motiverat, ty det är segervinnarna som skall ryckas upp.

Rubriken för den första delen är ”Ett liv i helgelse” – och det ör förutsättningen för att vara med om uppryckningen ty ”utan helgelse kommer ingen att se Herren”. Detta ämne behandlar vi i kommentarerna och koncentrerar oss här på undervisningen om församlingens uppryckande. v.13 ”Mina bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med de, som har insomnat,så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Vi möter nu, och likaså i kap.5 detta uttryck, som drar en gräns mellan de kristna och icke-kristna. Erfarenheterna blir totalt olika!

Vi möter här också uttrycket ”avsomnat” – ett vackert uttryck för att få fram att de kristna ”somnar in” för att vakna i paradiset. Kroppen är död – men de som ”dött i Kristus” har en evighetsvarelse, som vilar i Paradiset i väntan på uppståndelsen.

Tessalonikerna hade undrat och der som avsomnat har ”förlorat” något: att inte få vara med om uppryckningen. Men Paulus tröstar dem med att den Gud, som uppväckte Jesus också ”skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med Honom,,”
En gudomlig befallning – en överängels röst – en Guds basun är en trefaldig jubelfanfar: Herren själv stiger ner från himmelen, kallar dem som dött i Kristus ut från gravarna. Tillsammans med dem rycks de kristna som då lever upp i luften, Herren till mötes men då är också gemenskapen återknuten!

Johannes skriver i sitt första brev en underbar sanning. Det är för det mänskliga förståndet svårt att fatta att det kan vara möjligt men för tron är detta en underbar förvissning.
1 Joh.3:1,3: Se, vilken kärlek Fadern har bevisat oss att vi får kallas Guds barn och det är vi också. Vad vi skall bli är ännu icke uppenbarat. Men vi vet att när Han uppenbaras.kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.
Detta är frälsningens målsättning, vi är sannerligen kallade med en helig kallelser! Därför konstaterar Johannes: ”Var och en dom har detta hopp till honom renar sig, liksom Han är ren."

Då den uppryckta skaran presenteras i Upp.7:9-17 står det bl.a ”Dessa har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod-”
Paulus avslutar kapitlet med order ”Trösta (inte skräm) varandra med dessa ord”
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net