Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Bibelskolan
  Jesus kallar, undervisar och utrustar sina lärjungar. » Andens gåvor Fridens Gud själv helge er»
Studiematerial
ANDENS GÅVOR OCH DERAS RÄTTA BRUK.
Sak. 4:6

Inl. Profeten Sakarja fick en profetisk uppenbarelse; dels om hur templet i Jerusalem skulle bli färdigt - dels hur den nytestamentliga församlingen skulle fungera: kraftkällan är inte den mänskliga kraften, det är Den Helige Ande. Hela NT genomströmmas av en Andens kraftström och den åstadkommer allt det väsentliga i det som sker . Det är ett oerhört glädjebud: Gud fordrar inte att vi skall åstadkomma något med evighetsvärde: Han vill ta sig an oss, fylla oss med Helig Ande - inte som en engångsupplevelse utan ett liv i samma kraft som de första kristna hade. Guds vilja med er som läser detta är att just du skall bli kanal för den Andens ström som är Nya Testamentets kraftkälla
.
I. JOHANNES DÖPAREN
LUK.1:13-17 "redan i sitt moderliv bli uppfylld av HA
:67 Sakarias profeterar om sin sons och om Jesu uppfyllelse av HA
Mark.1:2-5 Väckelse och bättringens dop
: 28 Profetia om att Jesus skall döpa i Helif Ande
Joh. 1:23 "Rösten av en som ropar" - ett redskap för Anden!
Jes.11:1-4 Jesaja hade redan i GT profeterat om att i Jesus skulle Herrens sjuj andar bo.

II. J E S U S
Luk. 1:26-35 Maria: "Helig Ande skall kommaöver dig" - Jesus avlas av HA
2:25-32 Simon kom på Andens tillskyndelse - och profeterade
:36-38 Också Hanna talar profetiskt
3:21-22 Vid Jesu dop kom DHA "...sänkte sig ned över honom..."
Först efter denna upplevelse begynner Jesu offentliga veksamhet. Från födseln och till dopet levde Jesus som Människosonen - frestad i allt som vi. Nu, vid 30 års ålder hade han upplevat att han blev frestad i allt som vi - dock utan synd. Han hade vunnit seger över alla köttets begärelser, ögonens begärelser och högfärd över detta livets goda - allt det där vi ständigt
kommit till korta. Hans adamitiska kropp var nu helt renad genom seger på alla områden. Nu begraver Jesus den adamitiska kroppen med alla dess övervunna begär. Upp ur dopet kommer Människosonen och går in i sin frälsargärning - han har besegrat människornas fiende Satan och kan proklamera frälsning och befrielse från all Satans makt! Och segern
över honom är enl.Sak.4:6 och därför blir Jesus uppfylld av Helig Ande.
Luk. 4:1-13 "...fördes av Anden ut i öknen. Nu möter världens Frälsare Satan, som har hela världen i sitt våld (1.Joh.19-20) Jesus besegrar Satan på personligt plan - då kan han rycka byten ur Satans våld - utan personlig seger hade detta varit omöjligt!
:14 "I Andens kraft" kommer Jesus ur frestelsens öken....och ryktet gick ut. Därefter finner vi, att Jesus i sin verksamhet betjänar människorna med allt det som Andens nådegåvor verkar - (eller borde verka) i alla kristna (1.Kor.12)
Mark.6:2 "varifrån har fått denna vishet?" (Iinsikt i de eviga tingen)
"och dessa kraftgärningar..."
9:23 "....allt förmår den som TROR!"
Luk. 6:19 "han BOTADE alla! HELBRÄGDAGÖRELSE
20:37-39 KUNSKAP - grundad på Ordt
21:6-30 PROFETIA
24:19 "Han var en PROFET"
Joh. 6:70 "...likväl är en av er en DJÄVUL - SKILJA MELLAN ANDAR
Bibeln talar inte om Jesu ev.tungotal - men hans samtal med Fadern vafr säkerligen på
lldet Paulus kallar "änglars tungomål" UTTYDNINGENS gåva började fungwra först efter
det tungomålstalandet började fungera efter pingsten.III. JESU UNDERVISNING OM DEN HELIGE ANDE
Joh...14:12 "den som tror skall göra de GÄRNINGAR jag gör
:15-17 "en annan Hjälpare - SANNINGENS ANDE"
16: 7-15 "nyttigt att jag får bort ...HJÄLPAREN kommer - men han kan bo i rena
hjärtan! Men effekten blir större - först var Jesus ensam med denna kraft

sedan uppfyllde Anden såväl apostlar som kristna. Det var DENNA KRAFT
som svarade för evangelits farmgång.
Andens uppgifter:
- världen skall få veta SANNINGEN
- ge oss alltr det som lärjungarna "inte kunde bära" före Anden kom
- leda oss till HELA sanningen
- förhärliga Jesus
- förkunna vad komma skall 1.Petr.1:20-21
- lär a l l t Joh.14:26
- påminna om a l l t
- ge kraft apg.1:8
-göra oss till vittinen
Mark.16:15-18 Missionsbefallningen förutsätter att tecken skall ske
- de skall driva ut onda andar
- tala med nya tungor
--ormar skall de ta i händerna
- om de dricker något dödligt gift sall det inte ska - på sjuka skall de lägga händerna och de skall bli friska.


IV. ANDENS GÄRNINGAR - APOSTLAGÄRNINGARNA
Apg.2:1-4 Det Jesus hade lovat (Apg.1:5) gick i fullbordan. Missionsbefallningens löfte om att tala andra tungomål uppfylldes också.
UPPFIFT FÖR ELEVERNA:
Läs igenom Apostlagärningarna och anteckna alla ställen där det talas om att Anden verkade
och visar, att Jesu löften om vad Anden skulle göra, verkligen uppfylldes. Detta kan bli en
trosgrund - och löftena gäller alla som tror. Löftena är EVIGA - de gäller OSS!

V. KARISMA - NÅDEGÅVOR - ENLIGT 1.Kor.12:1-11
1.Kor. 12:1 "Vad nu gäller "de andliga tingen"(grek.pneumatikon) Paulus tar här upp en f
fråga, som korintierna har skrivit till honom om. Det är ju många andra frågor
"Den andliga människan" - PNEUMATIKON står som motsats till den själiska
- PSYKIKOS. Den själiska måste bli född på nytt för att kunna ta emot den
helige Ande. Som ofrälst är människan andligen död .- .
: ; 3 Som hedningar hade korintierna tillbett stumma avgudar. Deras präster hade
lärt dem att säga "förbannad vare Jesus" medan de frälsta - de karismatiska
säger "Jesus.är HERRE"
I Romarriket var alla tvungna att varje år offra inför kejsarens bild och bekänna
att "kejsaren är herre" För att då bekänna JESUS ÄR HERRE blir den kristne
. förföljd - men han tar korset på sig och bekänner Jesus.
:4-6 Hela treenigheten presenterar Paulus här i samband med nådegåvorna:
KARISMATA nådegåvor - något som är givet av nåd - utan att mottagaren gjort
en motprestation. Nådegåvorna är differenta -av olika slag - men A N D E N är
en och densamme. (det finns ingen "bättre" eller "sämre", ingen "starkare " eller
"svagare" helig Ande.Han är alltid allsmäktig och alltid densamme.

DIAKONION - TJÄNSTERNA . Diakoner tjänade på konungens uppdrag. De
kunde vara fria människor - eller slavar (t.ex.Josef hos Farao, Daniel i Babel)
De skulle förverkliga konungens order eller å konungens vägnar framföra hans
befallningar. 1.Petr.4_10 "tjänen varandra såsom goda förvaltare av Guds
mångfaldiga nåd."
Apg.4:2-4 talar om BORDETS och ORDETS diakonia (tjänst)
Ef.3:7 Paulus talar om sig själv som evangeliets DIAKON.
I vår ställning inför Gud och vår aktivitet som hans egendom är vi alla i vår
jordiska kropp - slavar - men såsom födda på nytt är vi Guds söner och Krisati
bröder. Så länge vi är i vår "förnedringskropp" är vi i allt vad vi är gör slavar
som är diakoner - Guds utsända är vi tjänare med auktoritet just i förverkligande
av Guds befallning .Så länge vi är i vår "förnedringskropp" är det en underbar
nåd att vara Jesu Kristi DIAKINER - tjänare - och vår Jesus - HERREN -
uppdragsgivaren - är densamme.

KRAFTVEKINGARNA (ENERGEMATON) från vilket ord vi på svenska
har ordet "energi" -betyder aktivitet , operation, kraftverkningar. Detta grekiska
finns i bibeln endast här och i v.10 "utföra kraftgärningar"
Kraftgärningar är mångahanda och det sker ty GUD ÄR DENSAMME1
1.Kor..12;7 MANIFESTATIONEN av ANDEN (dvs.det i gåvorna som visar, att det som
sker inte är en mänsklig prestation utan ett Andens verk. Och gåvorna ges åt
var och en så att det kan bli till nytta (inte för njujtning, inte för själveröm)
1.Kor.14:12 "församlingens uppbyggelse till m ål."
12:8-10 Gåvorna kan indelas i tre grupper:
1. UPPENBARELSEGÅVOR
Vi s e r tingen såsom Gud ser dem VISDOM DHA
KUNSKAP
SKILJA MELLAN ANDAR
2. INSPIRATIONSGÅVOR
Vi t a l a r inspirerade av Gud PROFETIA JESUS
TUNGOTAL ORDET
UTTYDNING
3. KRAFTUPPENBARELSER - ¨¨ Vi h a n d l a r s.s.Gud vill TRO GUD

KRAFTGÄRNINGAR
HELBRÄGDAGÖRELSE
V.12 Versen börjar med "ty" för att förklara, att gåvornas bruk är den i andlig mening
naturliga funktion av KROPPEN - KRISTUS nu icke längre är den kropp som
hette "Jesus från Nasaret". Nu är det den kropp som heter FÖRSAMLINGEN
där vi är lemmar som fungerar - och gåvorna gör oss skickliga att som lemmar
fylla lemmarnas funktion.
I människokroppen har vi motsvarande uppdelning av funktione
- intelligensen l e d e r
- talet k o m m u n i s e r a r
- gärningarna f u n k t i o n till nytta

I GUDS VERK är vi som människor enbart lerkärl, som inte av egen kraft kan fullgöra
Guds vilja. Men 2.Kor.4:7 talar om S K A T T i l e r k ä r l - för att den väldiga
kraften skall ara GUDS och intekomma från oss.
1.Kor.12:14-22 De olika lemmarna skall inte förneka de andra, som inte har samma
funktion (högmod) men nt heller ringakta sig själv därför att de inte har den funktion
som en annan har (mindrevärdighet)
1.Kor.12:25 Dt rätta är: SAMVERKAN där a l l a lemmar endräktigt har omsorg om
varann!
Ef.1:22-23 Jesus ör församlibgens HUVUD - från honom kommer impulser till de olika
lemmarna - gdenom Anden kommerbutrustningen som gör det möjligt att utfötra de
uppdrag han ger.

VI. NÅDEGÅVORNA 1.Kor.12:8-11
1. Ord av vishet (Logos sophias)
Enligt grekiskt tänkesätt var VISDOM den högsta dygden.Det betyder i n s i k t i det
gudomliga. Denna visdomär r ä t t f ä r d i g; visdom skild från rättfärdighet och andra
dygder är slughet och inte visdom. Visdom är i n s i k t i vad som är riktigt och bör
göras; vad somär fel och ninte bör göras.
Ef.1:17-23 "visdomens och ppenbarelsdens A n d e till kunskap....upplysa...förstå"
De gudomliga tingen uppenbaras genoim VISDOM som ges av DHA
1.Kor.6:5 "någon V I S man, som kan bli skiljedomare (Salomos visdom.
1.Kor.12:7 "Hos var och en uppenbarar sig Anden så agtyt det blir till nytta"
1.Kor.1:17-24 Det finns en gränslinje mellan världens vsdom och Guds visdom:
det är TAlET om korset. 1.Kor.3:18-20 Vi måste blifrälsta från denna tidsålders
visdom!
Vi kan vara utan världens visdom ty "I Kristus f i n n s visdomens sxkatter" Kol.2:3
Joh.16:14 "Han (Anden) skall taga av mitt (Jesus) och förkunna för er"
Kol.2:2 tgalar om Guds "hemlight" -grek.MYSTERIUM.ordet betyder inte att det är
fråga om något "myatiskt,ofattbart" Betydelsen är, att det är solklart för de invigda,
men fördolt för de utomstående.
Luk.10:21 "du har fördolt detta......men uppenbarat det..."
Genom visdomens ord blir de andliga verkligheterna uppenbara, solklara, helt naturliga
Såsom vägledning blirordet t i l l f ö r l i t l i g a därför att de är förankrade i Guds Ord.

2. Ord av kunskap (Logos gnoseos)
"...genom samme Ande" - kunskap enligt Andens insikt.Kol.2:3 "Visdomens och
kunskapens alla skatter gömda.
Kunskap ärpraktisk insikt i Ordet med möjlighetatt tillämpa den i praktiken.
2.Kor.11:5,6 "oförfaren i talkonsten" - grek. IDIOTES:olärd. TSLKONST var de
grekiska filosofernas främsta utrustning. Paulus ville inte konkurera med dem i
oratorfiskt framförande. Men i KUNSKAP -där hade han övertaget genom DHA
Kol.1:9 "KUNSKAP om Guds vilja"- - - leder till vandel värdig Gud
Hos.4:4-6 "det ör förvi med mitt folk, därför att de ej fårkunskap" Lärarna svek!!!
Fil.3:7-11 "kunskapen (Gnosis) om honom var långt mer värt är det som förlust!
i vers 10 "jag vill lära känna honom."...en outtömliug källa av kunskap!
2.Petr.1:3-9 A l l t som leder till liv och gudsfruktan....genom KUNSKAPEN
Allt detta finns i Ordet, finns tillgänglig för var osh den men KUNSKAPENS ORD
kan ge ordet dess verkliga mening, djup och betydelse. Kunskapen BERIKAR vårt
andliga liv!
Den Helige Ande skall "lära er allt och påminna er om allt" - leder till ett rikt liv!

3. TRO (Pistis)
"i samma Ande" Både vishet, kunskap och tro förmedlas till oss av samma Ande.
Ps.115:3, 135:6.Den Gud vi tror på är OBEGRÄNSAD - Gud kan göra allt vad han
vill. Trons gåva verkar jst så att få visshet vad Gud v i l l göra i en viss situation.
Att då handla i enligfhet med vad Han villöra - då får mman juppleva att så sker.
Mark.9:23 ALLT förmår den som tror
Matt.17:20 "om ni hade trosom ett senapskorn så skulle ni säga till berget..."
Apg.14:9-10 "såg....sade han..." ett trons ord - som fungerade!
Trons gåva betyder i n t e att äga den frälsande tron - detta har ju också en nyfrälst.
Men det är just att gwnom Anden få cvisshet i 4vad Gudf vill göra - och DET SKER!

4. HELBRÄGDAGÖRELSWENS GÅVOR (KARISMATA IAMATON) I samma Ande.
Dessa gåvor fungerar i smörjelsen -spontant enligt Andens ledning. I Betesda ipelar-
gångarna fanns många sjuka - Jesus leddes av Anden att bota den man, somingen
hjälparebhade (Joh.5)
. Med dessa gåvor gäller samma princip för vid de andra gåvorna - att gåvobäraren själv
intenhar någon nytta nav gåvan. Det är den s j u k a som blir mottagarennav hälsans
gåva - vi enbart förmwdlar hälsan.
Apg.28:8-9 Paulusmladehänderna på honom och gjorde honom frisk.
Matt.10:8 Ni har fått för intet, giv för intet. Denna gåva har av endel missbrukats för att
skaffa sig binkomst. Gud bevare oss från sådant!
Det finns olika tillvägagångssätt då det gäller att förmedla hälsa:
Mark.16:18 "På sjuka skall de läggan händerna och de skall då bliva friska.
Jak.5:14-16 "smörja de sjuka med olja"
Apg.9:34 "Petrus s a d e till honom...."
Oberoende av ttillvögagångssättet vill Gud att församlingen, Krisi kropp, skall möta
dagens behövande människor på samma sätt och med samma kraft som Jesu samtid
mötte hos Jesus
Därförär det aktuellt at vi är IVRIGA att undfå gåvorna!

5. UTFÖRA KRAFTGÄRNINGAR (ENARGEMATA DUNAMEON)
Kraftiga ord i grekiskan! Av dem har vi i svenskan "energi" och dynamit"
Guds skaparekraft - då vi genom Anden upplever att ting sker,som är övernaturliga
där naturlagarna ställs under Guds suveränitet!
Joh.6:19-21 Jesus gick på vattnet - båten var "strax" vid land.
Apg.19:11-12 Kraftgärningar av icke vanligt slag
1:9-12 Nu kommer Herrens hand över dig..."
28:5 enligt alla naturlagar borde Paulus ha dött!

6. PROFETERA - inspirerat tal (Profeteia)
- kan avslöja hemligheter 1.Kor.14:24
- förmana,uppbygga, trösta 1.Kor.14:3,4
- förutsöga framtida händelser Apg.11:28
- rätt utlägga det profetiska ordet 2.Petr.1:20-21
- är ett styckverk 1.Kor.13:9 Ingen av oss har den fulla sanningen
- l.Kor.13:29 därför bör andra "döma" om det som talats - dvs. bedöma om det stämmer
med Guds Ord.
Profeten måste "fylla sin buk" med Guds Ord Hes.2:9-3:4 Om vi är mättade med Guds
ords såväl sanning som Ande då är detta det såll som ger profetian dess tillförlitlighet.
Upp.22:18-19 ORDETS UPPENBARELSE är FULLSTÄNDIG - ingen kan lägga
något därtill - i den meningen att något "ny sanning" - "ny ppenbarelse" som strider
mot det som står i Bibeln skulle kunna acksepteras..

7. SKILJA MELLAN ANDAR (Diakrisis pneumaticon)
1.Joh.4:1 "pröven andarna"
1.Tim.4:1 "onda andars läror" - vi behöver denna gåva för att avslöja dess ursprung!
Apg.16:17 "...en spådomsande...och skrek "de förkunnar e n frälsningsväg. Denna
satte människan i centrum och vlle genom att samarbeta fortsätta att tala
genomkvinnan.
Paulus befallde i Jesu namn spådomsandsen att lämna henne.
Apg.8:23 "Jag s e r att du ärförgiftad (deytta satt kvar trots att han blev frälst o.döpt!

8. TALA OLIKA SLAGS TUNGOMÅL (GLOSSON)
Mark. 16:17 förutsagt av Jesus. Tungomålstalandet är KRISTI LÄRA!
- tala främmande språk till någon som förstår det Apg.2:5-6 Fiskarpojkarna från
Galilen kunde vittna på alla främlingars hembygds språk
-tala ett okänt språk som måste uttydas 1.Kor.14:5
- tala i andehänryckning inför Gud 1.Kor.14:2
- bedja med Anden - bönespråket! 1.Kor.14-20

9. UTTYDA TUNGOMÅL (HEDRMENEIA GLOSSON)
l.Kor. 14:13 Den som talar må be att han också kan uttyda

VII GÅVORNAS RÄTTA BRUK
1. Vi skall s t r ä v a efter de nådegåvor som är de största 1.Kor.12:31, 14:1.
Det ges åt dem som söker
sträva efter de stösta -storheten ligger i den n y t t a de kan vara till! Därför är
profterande "större" än tungotal - det blir till uppbyggelse för
2. Var och en h a r något 1.Kor.14:14-17
Anden tilldelar v a r och e n någonn gåva
Det ör Guds vilja att MÅNGFALDEN skall finnas i GEMENSKAPEN
3. Tungotalet och bönen 1.Kor.14:14-17
- Jag b ö r be med Anden men o c k s å med förståndet
- vi är fortfarande PERSONLIGHETER som har önskningar Fil.4:6-7
men upplever också vår bristfällighet Rom.8:26,27 Därkommer Anden oss till
hjälp.
- om bönen eller tacksägelsen är i tungor, då bör bönen uttydas i mötet, annars "för
sig själv och Gud - dvs. Icke DOMINERA i mötet med tungotal son inte uttydes.
- I det personliga bönelivet 1.Kor.14:18-19 "mer än ni alla" men i församlingen
hellre fem ord mwed förståndet för att undervisa andra än tio tusen i tungomål.
- tungotal och uttydning 1.Kor.14:23-25 Tunfgotal med uttydning 2 eller höst 3.
- tungotal outtytt i möte? 1.Kor.14:23-25
- tungotal som "tecken" till icke-troende Jes.28:11, 1.Kor.14:20-22
så skedde på pingstdagen - icke troende HÖRDE sitt eget tungoml talas av galileer
som inte kunde deras språk.

4. PROFETIA
- två deller högst tre 1.Kor.1:29-33 "alla blir uppbyggda, förmanade"
- profeternas andar är profeterna underdåniga - proften är ansvafrig för sitt budskap
- därför är det viktitgt att vara "uppfylld" av Guds Ord - av Ordets Ande
- gåvan bör brukas efter måttet av vår tro Rom.12:6
5. LÅT ALLT SKE I KÄRLEK 1.Kor.16:14
Också det högsta mått av gåvor - utan kärlek - är INTET! 1.Kor.13:1-3
Kärleken vill att det allra bästa - gåvorna - skall vara till NYTTA, därförärkärleken
den rätta atmosfären förgåvornas funktion
GUDS VILJA ÄR ATT VI INTE SKALL SAKNA NÅGON GÅVA, MEDAN VI VÄNTAR
PÅ HERREN JESU KRISTI UPPENBARELSE. 1.Kor.1:7
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net