Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Undervisning om Jesu tillkommelse
  1. Tess kapitel 5 » 2. Tess kapitel 1 2. Tess kapitel 2»
Tillämpning
För en själavinnare är det en ofantlig glädje då någon man vunnit för Gud blir bevarad
och växer till i tron. Paulus upplevde det, då det gällde tessalonikerna. Deras tro växte till så starkt och den kärlek de hade till varann blev allt större hos var och en av dem. Förföljelsen hade inte försvagat dem. Deras uthållighet och trohet blev ett vittnesbörd för andra och bevisade att de var värdiga sin kallelse – målet var att då Jesus kommer skall Han förhärligas i sina heliga” (alla skall se vad Han gjort i dem – de har blivit Honom lika!) och detta skall väcka förundran i dem som tror.
Tessalonikerna fick veta, att de var föremål för förbön, och den var målinriktad: ”att vår
Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och varje gärning i tron”
Studiematerial
Paulus hade sänt det första brevet till tessalonikerna med Timoteus. Han hade blivit väl mottagen, fått uppmuntra dem. Han kom tillbaka till Paulus med rapport om såväl svårigheter som om deras trohet mot Herren i svåra förföljelsetider. De hade också bett Timoteus framföra vissa frågor och det andra Tessalonikerbrevet är Pauli svar på frågorna.
Tessalonikerna hade utstått mycket svåra förföljelser. Men de har bevarat tron. Paulus uttrycker sin stora glädje
Här kommer, liksom i första brevet, sanningen om Jesu tillkommelse in i blickpunkten.

Denna sanning är inte ett separat ämne för vissa intresserade typer – det är en sanning helt invävd i evangeliet – utan denna sanning har evangeliets budskap ingen målsättning! Vi läste i 1.Tess.1:9 att vi omvänt oss till att ”tjäna och vänta Guds Son från himlen.” Här hänvisar Paulus till detta ”att vänta” då han skriver: ”detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike, som ni lider för” Med detta som bakgrund kommer Paulus med ett argument: Guds rättfärdighet. Det kan tyckas märkligt, att inte Gud förhindrar att Hans barn förföljs. Men de blir bevis på att Gud i de troende är en kraftresurs: det att de får kraft att utstå förföljelser visar att ”Han som är i oss är större än den som, är i världen” (1.Joh.4:4) och de får tillfälle att lida för sin tro. Men de som blivit djävulens redskap i att förfölja de troende vedergäller Gud med lidande samtidigt som de förföljda får lindring.

Det sker då Herren Jesus kommer från himmelen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar –detta sker då Jesus kommer till jorden i slutet av vedermödan ”Han kommer i flammande eld ”(när Han hämtar bruden kommer han i molnen och kallar både avsomnade och levande kristna att möta Honom i skyarna) ”Dessa skall bli straffade med evigt fördärv: De som inte vill veta av Gud och de som inte är evangelium lydiga”. Stora synder kan förlåtas. På Golgata var det en syndare som bad – och han fick ett paradis utan att ha några egna meriter. Evangelium är ett glatt buskap, det enda budskapet i universum som lovar syndernas förlåtelse. Varje syndares skuld är så stor, att domen är evigt fördärv Evangelium erbjuder nåd men om någon inte lyder evangelium, då finns det ingen annan frälsningsväg.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net