Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Bibelskolan
Introduktion Jesus kallar, undervisar och utrustar sina lärjungar.»
Studiematerial
Bibelskola? En skola för att lära känna den verklighet, som Bibeln representerar. Bibeln omspänner allt från en evighet i det flydda till en evighet i en framtid utan slut. Bibeln är Guds ord och den är given till oss som en ciceron, som visar oss vägen till himlen. Bibeln är sann, vi kan förlita oss på den även i frågor, där vetenskapen inte kan "konstatera" att Gud skapade himmel och jord och därför kommit med en evolutionslära, som sväljer osannolikheter som "sanning" Guds skapelse är så suverän i sin allsmäktighet att vi måste konstatera, att det som skapats, skapades fullt utvecklat och funktionsdugligt - en "evolution" är otänkbar.

Människan är en oerhört utvecklad helhet där allt måste fungera från början då evolutionen antages "bättra på" litet i taget.
I de bibelstudier, som redan finns och sådana som ännu kompletterar utbudet, kommer du att förvånas över profetiors exakthet, det som Gud sagt för hundratals, ja tusentals år sedan, det sker!

Det du nu möter, började för c:a ett år sedan då mitt barnbarn, Linus, ville få något bibelstudium publicerat på sin hemsida. Jag (Gösta) har ju levat tillsammans med Guds Ord sedan jag som sextonårig blev frälst. Jag fick ett gott råd av en broder: Läs din Bibel och läs den i följd! Jag började med Nya Testamentet och fortsatte sedan från 1. Mosebok till Uppenbarelseboken. Det har jag fortsatt med i snart 75 år, och det var också Guds plan med mitt liv. Jag leddes in till olika tillfällen, då jag skulle vägleda ungdomar i Guds Ord. Det fortsatte med att jag höll möten då utposter runt om Helsingfors startade. Sedan blev det lärare på ungdomsveckor, lärare i bibelskolor både i Finland och även internationellt. Responsen var glädjande. Webbsidan har öppnats ca 1800 gånger. Det visade, att det finns människor, både äldre och unga, som funnit att Bibeln är den näring vår inre människa behöver. Och de får uppleva, att den helige Ande vill lära oss allt och påminna oss om allt som Jesus sagt..

Då föddes tanken, att detta material kan användas på två sätt. Bibelstudierna är öppna för var och en som hittar rätta webbsidor. Men det finns också många, som vill tjäna Gud och sina medmänniskor med att i olika sammanhang, söndagsskola, ungdomsarbete och evangelisation upplever, att de ville rusta sig med djupare insikt i Guds Ord. Då kan detta material användas som studiematerial.

Tanken är, att de som önskar använda detta material som studiematerial, skulle anmäla sitt intresse. De skall då fördjupa sig i studiet så, att de efter tre- fyra månader kan komma till ett seminarium där vi gemensamt samtalar om det som studerats och sedan får tillfälle att mäta hur effektivt hon tillägnat sig studiematerialet..
Det behövs nu sakkunniga för att detta projekt skall fungera. Gud har lett oss som nu presenteras till att bli ett team, där var och en har sitt ansvarsområde

- Kerstin Sivonen svarar för den pedagogiska sidan och arrangerar förhör.
- Linus Mickelsson svarar för tekniken, han är sakunnig.
- Andreas Forsberg läser korrektur och samarbetar med Linus vid redigeringen.
- Gösta Bergstén skriver bibelstudierna på dator och koordinerar projektet
- Ragnhild Österman, min dotter, blir min sekreterare.

Vi har gemensamt gått in för att fylla ett tomrum.. Filadelfiaförsamlingen har i många år haft bibelskola. Nu har de inte kunnat hållas, men på det här sättet fylls ett behov, men det är inga krav på vem som får deltaga i kursen. Gud vill lägga vapen i våra händer, vapen att användas i den andliga kampen och i kärlek till människor, som saknar gemenskap med Gud
.
De som vill satsa på ett fördjupat studium kan anmäla sig...Vi har planerat att ordna seminarier, möjligen på Svartholmen. Där finns ju logi och nödiga utrymmen. Men detta klarnar när vi vet hur många elever som anmält sig.
Vi tror, att Jesus, som beklagade sig över att "skörden är mycken, men arbetarna få". ser med välbehag på det som sker. Både sådana, som är aktiva
vid sidan av förvärvsarbete och sådana som skall helga sig för heltidsinsats har nytta av detta projekt. Själva materialet är detsamma jag använt vid bibelskolor i Finland både finska och svenska och i ett femtontal internnationella bibelskolor. Detta material är ju evigt eftersom vi håller oss helt på det eviga Ordets grund..

Låt oss be att det Gud avsett då han lett oss till detta, förverkligas genom Guds välsignelse och bereder hundratals studerande för de uppgifter Gud kallat dem till.
Bibelskolteamet
Gösta Bergstén

Som första bibelstudium skall vi konstatera, att Gud själv är upphovet till Guds oerd. Bibelns första böcker - Moseböckerna får bli grunden för vårt studiematerial

BIBELSTUDIUM 1.
.
MOSEBÖCKERNAS TILLKOMST

Mosböckerna kom till ca 1688 år f.Kr. och fick ett gemensamt namn: Lagen..Det var Gud,som gav Mose i uppdrag att skriva 2.Mos.24:5-7 "Han tog förbundsboken och läste upp den för folket" 4.Mos.33:2 "På Herrens befallning upptecknade"

Israel hade inte något dokument angående dess historia. .Men hela Israels framtid var okänd just därför att de inte hade kapacitet att skriva ner sin historia. Men när Israel genom uttåget från Egypten blev en stat, så var dess tillkomst grundad på löften Gud gett och deras liv skulle formas efter Guds vilja och denna vilja gavs dem genom Pentauteken, de fem Moseböckerna
Vi gör fel om vi säger att Mose är författaren. Mose hade heller inte stoff till att skriva ner mänsklighetens tidigaste historia.. Pentateuken (de fem Moseböckerna) är helt unik. Gud gav oss perspektiv såväl bakåt som framåt..
Guds egendomsfolk hade förmånen att få upplysning om mänsklighetens historia från dess första dagar
.
"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom."1.Mos.1:1-2. Det fanns inga människor som "bevittnade" detta.Men för att de skulle få veta sanningen om deras ursprung berättade Gud, Skaparen, hur det var.

Då Israel under sin vandring till Kanaans land stannade upp vid Moria berg för att de skulle tillverka tabernaklet med alla dess utensilier. Den tiden använde Gud också till att för Mose diktera texten till mänsklighetens historia från Adam och Eva och ända till den tid som upplevdes under uttåget från Egypten och erövngen av Kanaan..

Mose samtid hade nog inte vetat, att människorns skapades till Guds avbild.Vi vet inte heller hur mycket av Adams, Evas, Kains och Abels liv utformades under de första seklen. Men genom att bringa allt i dagen fick de perspektivet bakåt

Den förbjudna fruktens prov som missades, och därmed Guds första löfte om frälsning: Guds säger till ormen:"Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och hennes avkomma. Han (Jesus!) skall krossa ditt huvud pch du skall hugga honom i hälen" 1.Mos.3:15. Denna profetia följer i judarnas historia och kan följas i patriarkernas släktregister

En intressant profetia i Jer.22:24-30. Här tar Gud ifrån Jekonjas avkomlingar rätten att sitta på Davids tron. Släktregistret fortsätter ända till Josef, Marias man. Han står som tronpretendent men "ingen av hans avkomlingar (här Josef) får i framtiden råda i Juda. När Maria blir gravid genom att den Helige Ande nedlägger han sperma i Marias livmoder och Josef äktar henne och blir fosterfar till Jesus, därmed är Jesus redan då han födes konung. Annars föds ju prinsar i konungafamiljer , men eftersom Josef aldrig blev kung så var Jesus kung då han föddes och de vise männen frågade efter "den nyfödde judakonungen" Matt.2:1-2. Maria skulle vara av Davids släkt. Hennes släkttavla finnsi Luk.3:23-31 där Mattata, en av hennes förfäder är "son till David".
Mose fick också vetskap om människosläktets första sjukdom: 1Mos-4:3-15 Kain mördade sin bror av avundsjuka! Nog kan synden fort fördärva en männiaska, då hon förlorar kontakten med Gud! Tänk att det första av kvinna fött barn blir en mördare av avundsjuka!

När tio generationer uppnåtts är människosläktet så korrumperat, att Gud beslutade att utrota hela människosläktet. -
Gud ger Mose ett nytt tema. Den första generationen, Kain och Abel har vi mött på Bibelns blad. Det var Gud, som gav Mose det historiskt sanna. Naturen är full med bevis angående syndafloden, som kom på Noas tid, den tionde från Adam. Det största synbara beviset för syndadloden är att arken ännu finns på Ararats berg. Den patrull , som av den sista ryska tsaren sänts för att samla fakta om arken,konstaterade att den var där, måtten och inredningen stämde med uppgifterna i Bibeln. Arken står där tyst och majestätisk. Syndafloden är en historisk verklighet. I bergsskrevor i fjällen har man hittat massor av kranier av stora däggdjur. De hade flytt uppåt allteftersom vattnet steg. Till slut dog de alla.1.Mos.6:9 - 8:22.

NY START.
Nu fanns det endast åtta människor. Gud välsignade Noa och hans söner och sade dem: "Var fruktsamma, föröken er och uppfyllen jorden!" 1.Mos-9:1.
Som tecken på att Gud aldrig mer skulle utrota människorna genom en flod. gav Gud Regnbågen skyn, ett tecken.om förbundet mellan Gud och jorden.
Människorna handlar gång på gång inför Gud tvärs emot vad Gud sagt. Vi behöver bara vända ett blad i Bibeln så läser vi där:(1.Mos.11:1-9)
"När människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. Då sade de till varandra: "Kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck.. Och de sade:Kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprider oss över hela jorden"

Herren steg ner och såg vad de byggde, de hade ett enda språk och ingenting skall vara dem omöjligt Låt oss stiga ned cch förbistra deras språk,så att den ene inte förstår vad den andre säger.. Vilken förbistring! Varje familj har sitt egna språk. Var ich en tror att deras språk är det ursprungliga. Resultatet var, att varje familj eller familjer som har samma språk drar iväg, kvar blir endast stenfoten till Babelstornet!. Tänk om de lytt Gud och spridit sig över hela jorden, alla hade tillräckligt utrymme men god gemenskap för alla! Det var ju Guds avsikt! Nu var språkförbistrngen en mur mellan olika stammar, en följd av att de inte lyder Gud och fått uppleva fortsatt gemenskap då alla hade talat samma språk.

Det fanns en orsak till att Gud nödgades förbistra människorna. Om alla stannat vid tornbygget i Babel så hade jorden sedan inte kunnat uppfyllas. Cirka 200 år efter syndafloden blev det en fruktavasvärd katastrof. Det står i 1.Mos.10:25 En av Ebers två söner fick namnet Peleg, ty under hans tid blev jorden uppdelad..

Då Gud skapade jorden var den helt annorlunda än vad den blev.
1.Mos.1:.9.Gud sade. "vattnet under himmelen skall samlas till en enda plats" Det torra blev synligt. Och det skedde så. Gud kallade det torra land och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud sade att det var gott..Det var alltså ett hav som omslöt ett sammanbundet jordområde, "det torra" som omslöts av vatten på alla sidor.

Under syndafloden steg vattnet ända tills det var femton alnar över topparna (1.Mos.7:20) När floden var över sände Herren en vind, djupets källor öppnade sig, vindar sändes.. Ett år och tio dagar efter det floden kom var jorden torr, men runt såväl nord- och sydpolen fanns det enorma ismassor och de finns där ännu. Det betyder att trycket från norr och söder pressar på jorden. Om du trycker på en boll från två håll så vidgar sig omkretsen på mitten.

Så skedde också på jorden. Cirka 200 år efter syndafloden sprack kontakten mellan kontinentalsocklarna och i stället för "ett hav" och "en torr jord" blev topografin totalt förändrad till de olika kontinenterna ..
Människorna, som ju hade spritt sig på hela den enhetliga jordytan fanns nu spridda på alla kontinenter och öar. Om alla varit samlade runt om Babel hade största delen av jorden förblivit obebodd! Språkförbistringen var Guds utväg att garantera att jorden blir bebodd. För sådana som hamnade på särskilt utsatta platser fordrades stor anpassningsförmåga, t.ex. att uppleva att Grönland då var deras hemvist! Men Gud har skapat oss utrustade med en förunderligt stor anpassningsförmåga..
.
B I B E L S T U D I U M 2

Vi skall nu möta en förbrytare och en försonare. Gud älskar alla. Han bevisar det genom att Han utger sin Son till försoning. Texten vi nu skall läsa talar om människans misslyckande och Guds barmhärtighet. Då människan är för svag för att besegra Satan sänder Gud sin Son att såsom Frälsare ta sin boning i oss och vi föds på nytt. Jesus lever i oss och vi är segervinnare. "I allt detta vinner vi en överväldignade seger genom honom som har älskat oss" Rom 8:37." Så länge vår vilja är ett med den gudomliga naturen kan vi segra..
Jesus blev mänska, föds in i vår ställning, blir Människosonen som danar en ny människa som kan besegra Satan. De som tar emot Jesus som försonare blir Jesus den i oss segrande Kristus. Men för att kunna segra i varje människa som tar emot honom, måste han besegra allt det onda som finns i arvet från förfäderna som varit syndens trälar. Ingen av oss klarar av detta i egen kraft. Om det varit möjligt, då hade Jesus inte behövt offras.

Den förste och den sista Adam
1.Kor.15:47-49
Den första människan skapades till likhet med Gud, skapad till Gusds avbld
1.Mos.1:27,28. Men det är märkligt, att mannen och kvinnan tllsammans blir Guds avbild När "de tu har blivit ett" så är denna enhet närmare gudsbilden.. Men genom syndafallet kom de så långt från gudsavbilden att Gud måste sända sin Son att ge människorna åter det Adam förlorat.
Vi har tidigare konstaterat Guds dom över syndafallet. Vi skulle ju säga, att Eva var den stora syndaren. Men Gud dömer Eva utifrån att hon var infomerad av sin man men Guds dom är strängare mot Adam, han syndade mot det bud han fått direkt av Gud. Därför talar Bibeln om "den förste Adams fall"Rom.5:15 därför att det var han som brutit mot Guds bud. Eva bröt mot den information Adam gett.
På fallets dag visar dock Gud sin kärlek:"Var är du..?." Både Adam och Eva fick av Gud "kläder av skinn" Symboliskt var detta en förebild till det, som sedermera upplevdes: Guds lösning av detta problem var att i Kristus skapa en ny människa "född på nytt" (Joh.3:1-6) , att få begrava den gamla människan och i dopet få "ikläda oss Kristus" (Gal.3:26,27) , Guds barn genom pånyttfödelsen och "iklädda Kristus" I nattvarden, då vi välsignar bägaren, blir den en gemenskap med Kristi blod, Kristi rättfärdighet då vi välsigna brödet är detta gemenskap med Kristi kropp. 1.Kor.10:14-17 (I Bibeln 1917 är ordet "delaktighet").
För att dethär skall kunna förverkligas måste skapelsen förnyas genom att få fram en människa, som är lika gudomlig som Adam var i skapelsen. Det är här som "den andre Adam" kommer in i mänsklighetens historia..
*Det fanns inget annat alternativ! För att Jesus skulle kunna lösa detta problem måste han avsäga sig sin gudomlighet: "Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares (grek doulov = slav) gestalt då han blev människa.(Fil.2:6-11) Betänk vilket offer:
Guds Son, ärad och fullkomlig, människa, fastän Guds Son, är han "timmermannen från Nasaret och till slut i djupaste förnedring: bespottad och hånad, korsfäst och räknad bland ogärningsmän! Då Jesus i all denna förnedring vinner seger på seger och trots frestad i allting likasom vi är han fortfarande obesegrad.. Han som var rik blev fattig för vår skull för att vi genom hans fattigdom skall bli rika. 2.Kor.8,9)
Från födelsen till 30 år levde han som en av oss, med den skillnaden, att han som var frestad som vi men likväl utan synd.(Hebr.2:17,18) Han var som mänska lika fullkomlig som Adam var innan han föll i synd.
Då blev han döpt i vatten. Han hade ju en adamitisk kropp och den skall dö. Den kropp Jesus föddes i var sådan som våra kroppar, syndaren kan inte producera fullkomlig avkomma. Jesu gudomliga natur skapade ju inga frestelser men den nedärvda adamitiska kroppen gjorde att han verkligen var en av oss.
Då Jesus blir han döpt (Matt.3:13-15, då begraves allt det adamitiska och alla frestelser som Jesus övervunnit. Han är nu efter 30 år som en av oss, men vitare än snö. Han blir fylld av den Helige Ande Matt.3:16,17 och hans frälsargärnng begynner just därför att han är segrare och kan bli den i oss segrande Kristus. Nu kommer jag till det, som gör arr jag i helig beundran ser honom. Jag kan inte fatta djupet av hans utgivande kärlek. Paulus har av Gud fått uppenbarelse då det gäller omfånget av Jesu frälsningsgärning. Jesus skulle bli vårt offerlamm!
I Lagen om påskens offerlamm stadgas (2.Mos.12:5) "Ett felfritt, årsgammalt lamm" I Malaki 1:14 uttalar Herren en förbannelse över den som gett Herren ett löfte men handlar svenkfullt. Han har i sin hjord ett djur av hankön men bär ändå fram åt Herren det som är vanställt." Då Gud, Fadern, själv frambär offret som skall återlösa världen, granskas offret på förklaringsberget . Där är Jesus förklarad, strålande! Två representanter för Guds ord, Mose, lagens representant och Elia profeternas representant granskar offret. Då talar Gud: "Denne är min Son, den älskade, lyssna till hoom". Vittnen till denna
"granskning"(Mark.9:1-8) var tre representanter från apostlaskaran. Jesus var strålande härlig, samtalade med Mose och Elia om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem
Det som skedde där var mosvarigheten till att offerlammen skall granskas Jesus blev "granskad", både lagens och profetens representant bevittnade hans fullkomlighet
"Ty Gud var i Kristus och försona världen med sig själv.Han tillräknar icke
människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord 2.Kor.5: 18-21. Det betyder att vem vi än möter så har vi en hälsning: Låt försona dig med Gud. Ty den som inte visste av någon synd, har Gud för oss gjort till synd. Det är ett alltomfattande ord då Paulus säger: att Gud försonat världen med sig själv. Det är visst 6 miljarder människor på vår jord i dag. Om alla dessa skulle be om frälsning så är försoningens kapital så stort att alla skulle få uppleva förlåtelse och pånyttfödelse.
I Getasemane dricker Jesus fördömelsens kalk.Matt.26:36-46. Jesaja upplever och skildrar i Jes.53 vilken ohyggligt djup förnedring - "gjord till synd" Tänk att han som är den rättfärdige går i Andens kraft under hela mänsklighetens syndaskuld. Gud utmäter hela mänsklighetens syndabörda så tung, att hur djupt en människa än fallit så harJesus straffats för allt detta. Då Jesus hade tömt lidandeskalken till botten och just skall gå över gränsen, upplever han det, som syndaren upplever då livslågan slocknar:
Syndaren upplever att nu är han helt övergiven av Gud. Detta upplevde Jesus då han var "synd" som får sitt rättmätiga straff. Han ropar: "Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Matt.27:45-46 .När Jesus hade ärende till Gud, talade han alltid till Fadern. Som Människosonen, som bär hela världens syndabörda ber han"Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" Han bär synden ända till döds, men då hans egen kropp är oskyldig och hans blod har försonat allt, då säger han: "Fader, i dina händer befaller jag min ande(Luk.23:46).Jesus hade genom evig ande offrat sig själv och synderna bar han i sini kropp, Till sist ropar han segerropet: Det är fullbordat! Joh.19:30..
Det jag här försökt skildra skall jag avsluta med att låta Jesajas upplevelse bekräfta, att Gud redan från begynnelsen beslutat att bringa frälsning, men det kan endast ske genom ställföretredande lidande.Ingen av oss kan dö i en annans ställe. Vi är alla syndare som är benådade, men då har vi inget obefläckat liv att offra för någon annan.
"Vem trodde vad som predikades för oss och för vem var Hserrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, såsom ett rotskott ur förtorkad jord Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende icke tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler sitt ansikte för, så föraktad att vi räknade honom för intet.. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsedrs skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skul,le få frid och genom hans sår är vi helade.

Våra ord räcker inte för att uttrycka det Jesus utförde. Men frukten av denna försonargärning ser vi beskriven i Upp.7:9-17. En skara som ingen kan räkna:
Jesus du är värdig ära och allas vår kärlek för att du inte drog dig undan utan löste oss från syndens välde och syndabördan.

Den första Adam misslyckades totalt men i pånyttfödelsen får vi del av Kristi gudomliga natur. Blodet har renat oss med vi har fått dö f rån den adamitiska
kroppen och är delaktiga av Jesu heliga kropp och blod i brödsbrytelsen. 1.Kor.10:16-17, 11:17-22.
I desa bibelord ligger förborgad en underbar sanning: Brödet, som välsignas,
gör det till delaktighet i Kristi kropp och delaktighet i Kristi blod. Det betyder, att vår invärtes människa har blivit delaktig så, att när basunen ljuder och vi uppstår från de döda, då har vi såväl kropp som blod samma som Jeaus och vi är honom lika!
Tack gode Gud för att du utgav din Son och tack Jesus för din offerdöd. Tack
att detta är vår frälsning,
"Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss att vi får kallas Guds barn vilken vi ock är!"
- - - - - - - - - -
Det Jesus gjort med oss har en konkret målsättning. Vi har konstaterat, att synden är föelåten, barnaskapet är en verklighet. Dessa, som blivit rärtfärdiggjorda genom Jesu försoning är kallade att bli Jesu lärjungar och att engageras i det uppdrag vi fått: att såsom Jesu lärjungar fullfölja missionsbefallningen så långt det ä rmöjligt,
Vi skall studera hur Jesus kallade och undervisade medan han gick på jorden. Vi skall ta lärdom av detta och omsätta hans undervisning i våra liv

* * * *
Medan Jesus verkade, tog han också ut dem, som skulle bliva hans sändebud och bärare av evangelii sanning. Under hela tiden de var tillsammans upplevde de att de utrustades med makt att bota sjuka, driva ut onda andar. Men då Jesus talade om sin död förstod de det inte. Men efter uppståndelsen hade Jesus 40 dagar att förklara Guds frälsning. Han gjorde det så klart, att de sedan förkunnade detta som Guds ord..
Vi skall föja med dem i deras upplevelse av Mästaren från Nasaret.
Klicka
för att kommentera! 0 comments

© mickelsson.net