Studier
» Bibelstudier


Om sidan
Gästbok
Om Bibelskolan

Bibelstudier

Bibelskolan


Läs bibelstudierna »
Kärlekens lov
1 Joh 4:8 GUD är kärleken. När vi nu skall studera detta, så är det inte fråga om vår kapacitet att älska. I frälsningen blir vi delakriga av gudomlig natur 2-Petr.1. 1-4. Utan denna kärlek, som är Kristus i er - härlighetens hopp Kol.1:27. vI arbetar oss trötta
att "försöka älska" Om vi inte "har" kärlek - så blir det lika tomt som "ljudande malm"
Om du inte "har" kärlek så vill Gud i dag se, att om du öppnar ditt hjärta för Jesus så frälsar han dig - ditt hjärta blir en fin plats för honom. Och när han är i dig då "har" du en kärlek som är gudomlig - och du skall låta dig drivas av denna kärlek. 2 Kor 5:14 "Ty Kristi kärlek driver oss" Det är denna kvalitet som 1.Kor.13 beskriver.

Läs bibelstudierna »
Den nytestamentliga församlingen
Det är människor som tillhör församlingen. Församlingens styrka ligger däri, att dess medlemmar lever såsom Guds Ord lär oss och lever i en kärleksfull gemenskap. Men hela vårt kristna liv är en fråga om kärlek, lydnad, förnyelse. Men dessa människor har också svagheter, de har ambitioner och strävar att bli störst - det gjorde ju Jesu lärjungar också. Gud har tagit hand om råmaterial. Brevet til Kolosse är skrivet till en församling, som Paulus aldrig besökt. En av hans medarbetare, Epafras , hade förkunnat evangelium, själar hade blivit frälsta och så uppstod denna församling. Då Epafras inte var apostel, som av Jesus insats i ett ämbete där deras ord var Guds ord trots att det inte då ännu fanns något evanglium skrivet. Då blev Petreus, Paulus och Johannes brev i de församlingar som nåtts dem den grund de kunde bygga på. Detta brev var det första apostoliska och gav församlingen en Ordets grund, som bekäftade det Epafras förkunnat.

Läs bibelstudierna »
Jesu Passion
Jesu korsfästelse.

Läs bibelstudierna »
Uppenbarelseboken
Det är en dyrbar uppenbarelse:Uppenbarelseboken är en uppenbarelse, där Jesus låter Johannes veta "vad snart skall ske Ordet "snart" är i grundtexten ett ord, som nu är välbekant - TAXI - tanken är, att taxin kommer snabbt då den kallats och inte att det som skall ske kommer efter en kort tid - i morgon, om en vecka, ett år. Det är samma begrepp vi möter när Jesus talar om att Hans ankomst är som en ljungeld..
Det är en dyrbar uppenbarelse. Jesus säger, att den som får del av den är salig - det är fråga om vårt underbara framtidshopp.:

Läs bibelstudierna »
Efesierbrevet
Efesus är den församling, där Paulus arbetat den längsta tiden. Därför kan han skriva till mogna kristna. I Efesierbrevet väver han in en mycket omfattande mängd av
undervisning både i praktisk vardagskrstendom som förkunnelse
av dyrbara och och eviga sanningar, som leder oss till ett rikt och meningsfullt liv. Vi skall analysera brevet och registrera vad där säges om olika andliga och mänskliga områden. De är "inflätade" i en underbar helhet. Vi skall analysera vad brevet lär oss i olika delar av en helhet i frid och harmoni.

Läs bibelstudierna »
Betraktelse
Herre, jag ber för alla, som följt mig i den undervisning brevet ger. Gud, låt dem alla leva det segerrika liv, det fruktbärande liv som vi läst om. Låt det bli allas upplevelse på vägen till vårt mål: att uppleva mötet med Jesus då han kommer för att för evigt förenas med bruden ! Amen!
Den första och den sista Adam
1. Kor.15: 45-49 Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande . Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jorden jordisk. Den andra människan kom från himlen. Såsom den jordiska var, så är också de jordiska. Och som den himmelska är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild.

Läs bibelstudierna »
Betraktelse
Dessa verser innefattar i sig hela mänsklighetens historia: skapelsen, människans härlighet och nakenhet, den andre Adam, som genom försoningen öppnar en ny väg till gemenskap med Gud. Genom pånyttfödelsen blir hon delaktig av gudomlig natur. Tron på Honom öppnar en ny och levande väg till himlen och till att bli med i brudeskaran, som skall sammanvigas med Kristus.
Tsunamin och andra katastrofer
Tsaunami- katastrofen har upprört en hel värld. Men det, att den följdes av flere nya jordbävningar var något utöver de “efterskalv som brukar höra till en jordbävning. Jag blev påmind om ett ord av Jesus andående tecken i ändens tid.: (Luk. 11:21) “Och det skall bliva STORA JORDBÄVNINGAR, så ock hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra”

Ryttaren på den vita hästen
“drog ut såsom segrare och för att segra” När vredestiden är över, är Satan fängslad för tusen år, Antikrist och den falske profeten kastade i eldsjön.
Ryttaren på den vita hästen presenteras i kap. 19:11-16. Det är aldrig fråga om VEM som skall segra.
Ryttaren på den röda hästen blev given att ta bort friden från jorden, så att människorna skall slakta varandra”
Ryttaren på den svarta hästen
“hade en vågskål i sin hand” Reglementering ett mått vete för en silverpenning = en dags lön! Ett mått vete var en människas dagsranson. Dyrtid och brist på mat.
Ryttaren på den blekgula hästen
Hans namn var Döden och Dödsriket följde med honom. Åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden. De skulle dräpa med svärd, genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden.
Med i tiden för “Lammets vrede” är också det, att Herren inte under evangelisationstiden på jorden har utkrävt straff för allt utgjutet martyrblod. Men det skall nu utkrävas av alla, som inte blev uppryckta för att möta Kristus i skyn. Martyrerna, som frågar får svar och är iklädda vita kläder när brudeskaran kallas hem.
När Lammet bryter det sjätte inseglet begynner det, som de frälsta skonats från. (kap.6:12-17 ) “Lammets vrede!”
Paulus skriver i 1 Tess. 1:9-10 att de troende i Tessalonika “från avgudarna omvänt sig till Gud, till att tjäna den levande Guden och till att vänta Hans Son från himlen, honom som Han har uppväckt från de döda, Jesus som frälsar oss undan den kommande vredesdomen. Detta betyder, att uppryckningen måste ha skett just innan det sjätte inseglet bröts.
Under vredestiden kommer jordbävningarna att vara många och våldsamma Det är fyra jordbävningskatastrofer som kommer att drabba jorden.

Läs bibelstudierna »
Betraktelse
Jag fick i uppdrag att låta Tsaumanem - katastrofens oerhörda styrka och tragik - bli en varningsklocka: världen står inför en period där 4 våldsamma katastrofskeden avlöser varandra under en period av sju år. Jag vet inte när den begynner - ingen människa vet dag och stund. Men, när basunen ljuder och kallar brudeskaran hem, då är detta signalen att vredestiden är inne När den ljuder, då är det för sent att göra bättring. Jesus älskar dig! Han vill se dig med i den skara som har “tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Om du är viss på din frälsning: var trogen! Om du är osäker: Jesus har sagt: “Den som kommer till mig kastar jag inte ut”
Be honom förlåta dig och komma in i ditt hjärta och bliva den som segrar i ditt liv. 1 Joh.1: 12 står det: “Åt alla som tog emot Honom gav Han makt att bli Guds barn”. När du har “tagit emot Honom då är du Guds barn.. Och efter det är Jesus Herre i Ditt liv! Sök gemenskap med andra kristna.gemenskap är en styrka! Du kan också fråga på webben så skall jag svara.
Undervisning om Jesu tillkommelse
Vid Jesu himmelsfärd kom två himmelska sändebud. Dessa sade: ”Denne Jesus som farit upp till himmelen skall komma igen”
Vi skall här studera vilken undervisning församlingen i Tessalonika fått i detta ämne. Paullus hade undervisat dem och i två brev bekräftar han sin undervisning och korrigerar det, som de uppfattat fel.

Läs bibelstudierna »
Betraktelse
”Ni omvänder er från avgudarna, till att tjäna den levande Guden”. Varför ”omvända”? De var felvända! Jesus talar om två vägar, den breda och den smala. Den breda vägen går till fördärvet! Avgudarna har ingen himmel att erbjuda! Men att tjäna dem var att gå på den breda vägen: Evangelium talar om den väg som går till himlen.
Praktisk evangelisation
Evangelisation i praktiken. Var kan man börja och vad skall man tala om?

Läs bibelstudierna »

© mickelsson.net